fbpx

6698 Sayılı (KVKK) Uyarınca Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

 1. VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN, KVKK’na göre Veri Sorumlusu sıfatıyla “Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Nüzhet Akça Apt. 222/ 6 Kadıköy- İstanbul ” adresinde, T.C. Sağlık Bakanlığı prosedürlerine göre psikiyatri muayenehanesi olarak faaliyet göstermektedir. Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN 3990143528 vergi numarası ile Göztepe Vergi Dairesi’ne kayıtlıdır. Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir:

Telefon: 0216 338 8673 – 0532 236 7822

Web Adresi: https://psikiyatrikadikoy.com/

Eposta Adresi: drazizmehmetgokbakan@gmail.com

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI

Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN Muayenehanesinde;  ad-soyad, iletişim bilgisi (telefon ve e-posta), T.C. Kimlik Numarası, IBAN ve banka hesap bilgisi gibi finansal verileriniz, ödemelere ilişkin olarak tercih edeceğiniz yönteme göre SGK veya Özel Sağlık Sigortası bilgileriniz, tedaviniz ile bağlantılı olmak kaydıyla sağlık geçmişinize ilişkin veriler, muayene sırasında elde edilen tedavi sürecine ilişkin bilgiler, sağlık durumunuza ilişkin hekiminiz tarafından talep edilen diğer sağlık verileri (laboratuvar sonuçları, test sonuçları vs.), ilaç ve reçete bilgileriniz, Web sitemizin  kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez bilgileriniz, randevu bilgileriniz, elektronik posta veya WhatsApp, Zoom, Google Duo gibi yazılımlar ve Doxy.me gibi web siteleri üzerinden yaptığımız yazışma ve görüşmelere ilişkin kayıtlar işlenmektedir.

Elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

 • 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve sağlıkla ve mali konular ile ilgili diğer yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamı nedeni ile,
 • Tarafınıza sunulacak sağlık hizmeti kapsamında hekimlik faaliyetinin gerektirdiği tıbbi teşhis, tedavi ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi;
 • Bu faaliyetlerin usulüne uygun ve düzgün yürütülebilmesi için randevu oluşturma, randevu hatırlatma, reçete yazma, bunlar üzerinde değişiklik yapma gibi hekimlik faaliyetine bağlı ve bu amaçla sınırlı yan işlemlerin yapılabilmesi;
 • Hekimin gerek görmesi halinde durumun ilgili kuruluşlara bildirilmesi,
 • Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online ve canlı destek,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Hasta/danışan memnuniyetinin artırılması,
 • İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

Amaçları ile işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİNDE AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, bağlı ortaklıklarımızla, hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN Muayenehanesinde kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli tedbirleri almak kaydıyla Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirlenen yurt dışına veri aktarımı şartlarına uygun şekilde yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya  açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi 2. Fıkrası ( c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak, muayenehanemizden talep etmiş olduğunuz sağlık hizmetinin düzgün bir şekilde verilebilmesi için işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. Maddesi 3. Fıkrası uyarınca “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.


 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİNDE YER ALAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinize,  Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN’ a yazılı olarak başvurmanız halinde; talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Nüzhet Akça Apt. 222/ 6 Kadıköy- İstanbul adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya  drazizmehmetgokbakan@gmail.com elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Gönderimde belirtilecek bilgi
Şahsen başvuru veya noter yoluyla Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. Nüzhet Akça Apt. 222/ 6 Kadıköy- İstanbul Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”
Kayıtlı e-posta adresi ile drazizmehmetgokbakan@gmail.com E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Tarafınızdan elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Dr. Aziz Mehmet GÖKBAKAN’ a bildirebilirsiniz.

Saygılarımızla.

 

BİLGİ TALEP FORMU

EnglishFrenchTurkish